• office2
  • info2
  • 0878 65 19 82
  • 0896 68 22 98

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ
НА ИНТЕРНЕТ САЙТА

www.cultdesign.biz

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да използвате интернет страницата  www.cultdesign.biz . Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас - като ПОТРЕБИТЕЛ и КУЛТ ДИЗАЙН ЦЕНТЪР ЕООД, ЕИК 201237374, като Администратор на този сайт. Чрез достъпа до /зареждането на/ интернет страницата www.cultdesign.biz , Вие се съгласявате с настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте тази интернет страница  и предоставените в нея услуги.

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва услугите на интернет страницата www.cultdesign.biz, в качеството му на физическо и/или юридическо лице, което не следва да използва съдържанието и за други цели, освен изброените в общите условия;.

„ДОГОВОР“ е съглашението между ПОТРЕБИТЕЛЯТ и КУЛТ ДИЗАЙН ЦЕНТЪР ЕООД, в качеството му на администратор на интернет страницата www.cultdesign.biz, който уговаря правата и задълженията при използването на услугите предоставени чрез интернет страницата www.cultdesign.biz  и информацията съдържаща се в тях.

Чрез използването на интернет страницата www.cultdesign.biz, Вие се съгласявате на основание Общите правила чрез подаването на заявка/поръчка, представители на КУЛТ ДИЗАЙН ЦЕНТЪР ЕООД да се свържат с Вас за уточняване на детайлите по поръчката, с цел същата да бъде изпълнена точно, качествено и в срок, съобразно договорените с Вас изисквания и срокове за изпълнение. След предаване на изпълнената поръчка към Вас, Вие имате право, в случай на неточно или некачествено изпълнение да предявите съответната рекламация относно несъответствия по изпълнение на поръчката..

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

На 25 май 2018 година в сила влезе Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и Европейския съвет за защитата на физическите лица .
В тази връзка искаме да Ви информираме, че КУЛТ ДИЗАЙН ЦЕНТЪР ЕООД с ЕИК 201237374, прилага всички възможни начини, за да защити личните данни на своите клиенти. 

По-долу ще откриете информация за това как и защо използваме Вашите лични данни, какви лични данни използваме, както и какви са Вашите права, позовавайки се на Регламент (ЕС) 2016/679.

Лични данни са всички данни, чрез които клиентът може да бъде идентифициран пряко или непряко. Пример за лични данни са: три имена, ЕГН, телефонен номер, адрес на местожителство, имейл адрес и други.

КУЛТ ДИЗАЙН ЦЕНТЪР ЕООД използва Вашите лични данни, за да обработи и изпълни постъпили поръчки и свързани с това дейности като издаване и обработка на фактури и управление на настоящи и бъдещи взаимоотношенията с клиенти.

Като предоставите личните си данни, ни давате възможността:

- Да получим и обработим Вашата поръчка.

- Да доставим желания от Вас продукт до желания от Вас адрес;

- Да изпълним законноустановените счетоводни и данъчни изисквания.

Позовавайки се на Регламент (ЕС) 2016/679, Вие имате правото да:

- Поправяте и/или актуализирате Вашите лични данни;

- Поискате информация за това какви Ваши лични данни обработваме и съхраняваме;

- Ограничите обработката на Вашите лични данни от трети страни;

- Поискате прекратяване на използването и заличаване на Ваши лични данни;

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

КУЛТ ДИЗАЙН ЦЕНТЪР ЕООД обработва информацията, която сте ни предоставили като наши Клиенти единствено с цел предоставяне на искани от Вас услуги и осъществяване на връзка с Вас. Събраните данни включват: Име, ЕГН /за издаване на фактура на физическо лице, единствено за целите на счетоводството/, телефонен номер, адрес за доставка, имейл адрес и други. Вашите лични данни ще бъдат предоставени на трети лица, само в случай ако това е необходимо за целите на изпълнението на поръчката /договор/ или има законосъобразна или счетоводна цел.
Това са доставчици на куриерски услуги, доставчици на счетоводни услуги, доставчици на банкови и хостинг услуги.
*Предоставените данни трябва да се ползват само от нашите доставчици на услуги за изпълнение на тяхната задача, свързана с поръчките. Всяко друго ползване на информацията не е разрешено и всички доставчици на услуги ползвани от нас се придържат към това. Вашите данни няма да бъдат предоставени на трети страни за каквито и да е цели. Не използваме „бисквитки“. Ние не изпращаме непоискани рекламни съобщения.

Начините за събиране на информация, които КУЛТ ДИЗАЙН ЦЕНТЪР ЕООД използва са:
- Форма за контакт, чрез която се получават заявки и запитвания от наши клиенти.
-
E-mail

Предоставеният от Вас имейл се използва за следните цели:
- за идентификация на Вашите заявки, подадени през формата за контакт
- за изпращане на информация към Вас относно продукти и услуги
- включване му в мейл листата на клиентите;


КУЛТ ДИЗАЙН ЦЕНТЪР ЕООД съхранява личните Ви данни в допустимите от закона срокове.
В случай, че смятате, че данните Ви са неправилно или нерегламентирано обработвани, молим да се свържете с нас на office . Ако смятате, че искането Ви не е изпълнено в разумен срок, можете да се обърнете към КЗЛД.

КУЛТ ДИЗАЙН ЦЕНТЪР ЕООД не използва данни от трети страни. 
КУЛТ ДИЗАЙН ЦЕНТЪР ЕООД предоставя данни на трети страни, с които работи, които са: доставчици на куриерски услуги, доставчици на счетоводни услуги, доставчици на банкови и хостинг услуги.

Можете да се свържете с нас всеки делничен ден от 09:00 ч. до 18:00 ч. по посочените начини:
E-mail: office
Телефонен номер: 0878 68 19 82

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА


Интернет страницата www.cultdesign.biz се администрират от КУЛТ ДИЗАЙН ЦЕНТЪР ЕООД и съдържанието в тях се публикува за удобство на ПОТРЕБИТЕЛИТЕСайтът www.cultdesign.biz  има функцията на портфолио и целят да улеснят ПОТРЕБИТЕЛЯТ в избора им от услуги предоставяни от нас. КУЛТ ДИЗАЙН ЦЕНТЪР ЕООД прави всичко възможно да поддържа в сайтовете си вярна и актуална информация, без това да изключва възможността да възникват несъответствия или пропуски. КУЛТ ДИЗАЙН ЦЕНТЪР ЕООД не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт, както и от злонамерени атаки на трети лица. 

КУЛТ ДИЗАЙН ЦЕНТЪР ЕООД има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези Общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите в сайта.

ЗАБРАНА И НЕПОЗВОЛЕНА УПОТРЕБА

КУЛТ ДИЗАЙН ЦЕНТЪР ЕООД e Администратор на интернет страницата www.cultdesign.biz и на всички негови приложения и модули. Съдържанието на интернет страницата на КУЛТ ДИЗАЙН ЦЕНТЪР ЕООД са със защитени авторски права. Всички права на интелектуалната собственост върху информационните ресурси и материали, както и на графични знаци, са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до наказателна отговорност в съответствие с българското законодателство.

- При използването на интернет страницата www.cultdesign.bizПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не използва данните и информацията, снимковия материал, както и който и да е от останалите материали, собственост на КУЛТ ДИЗАЙН ЦЕНТЪР ЕООД, да ги публикува или използва от свое име, за забранени от закона или несъвместими с тези Общи условия действия и цели. 

- С изпращането на материали, чрез електронна поща или през интернет страницата на КУЛТ ДИЗАЙН ЦЕНТЪР ЕООД , www.cultdesign.bizПОТРЕБИТЕЛЯТ приема следните условия:

- Материалите не трябва да имат съдържание, което е противозаконно или е неподходящо за публикуване;
ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да използва всички средства, за да открие и отстрани всякакви зловредни или деструктивни характеристики /вируси/ в изпращаните материали;
ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема условието да не предприема действия срещу КУЛТ ДИЗАЙН ЦЕНТЪР ЕООД  във връзка с материал, неправомерно предоставен от него, а така също  и да обезщети КУЛТ ДИЗАЙН ЦЕНТЪР ЕООД, ако друго лице предприеме действия срещу КУЛТ ДИЗАЙН ЦЕНТЪР ЕООД  във връзка със същия материал.

Използвайки интернет страницата www.cultdesign.biz, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява, че са му известни следните забрани, които няма да нарушава:

- Копирането, предаването, публикуването, разпространението, съхраняването, показване от свое име, продаване на част или на цялото съдържание на сайта, в каквато й да е форма, без предварителното писмено съгласие  на КУЛТ ДИЗАЙН ЦЕНТЪР ЕООД
- С използването на материали от интернет страницатае www.cultdesign.bizПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава  да спазва тези правила, ограничения и условия, ако с договор не е уредено друго.

КУЛТ ДИЗАЙН ЦЕНТЪР ЕООД си запазва правото да променя тези Общи условия по всяко време, като промените влизат в сила, в момента на публикуването им в сайта.

*ПОТРЕБИТЕЛ, който нарушава настоящите Общи условия за ползване на сайта, ще бъде предупреден и в случай, че продължи да не ги спазва, КУЛТ ДИЗАЙН ЦЕНТЪР ЕООД си запазва правото да претендира обезщетение за нанесени вреди. За всички въпроси неупоменати в настоящите Общи условия за ползване, се прилага действащото законодателство на Република България.


е-mail: officewww.cultdesign.biz